شما از کارکرد معبر سایبری همراه رهبر راضی هستید؟؟
(21.67%) 215
کارش حرف نداره خدایی
(4.637%) 46
هی بگی نگی بد نیست
(0.604%) 6
داره یه تلاشایی میکنه
(73.08%) 725
ن بابا به درد نمیخوره

تعداد شرکت کنندگان : 992